26 juni 2016

Op weg naar een ‘Veilig Thuis’

Veiligheid voor de huidige en toekomstige generaties is van grote waarde. Als samenleving zijn we naar elkaar toe verplicht ons daarvoor in te zetten en geweld uit te bannen. Huiselijk geweld en kindermishandeling vraagt daarom onze gezamenlijke aandacht en inzet om een veilig leefbare en perspectiefrijke samenleving te bewerkstelligen.
Als uitvloeisel van de nieuwe Jeugdwet 2015 is het de taak van de gemeente(n) om deze aandacht vorm te geven. De PvdA Beuningen vindt het een goede zaak dat de organisatie hiervan binnen de directe invloedsfeer van de gemeente(n) is gebracht. De uitvoering is in handen gelegd van de GGD. Zij heeft de taak gekregen om een ‘Veilig Thuis’-organisatie in te regelen. Via een gemeenschappelijke regeling van gemeenten over de GGD is regie vanuit het lokale bestuur mogelijk. Wethouders van alle 16 gemeenten in Gelderland-Zuid vormen het Algemeen Bestuur over de GGD.
Helaas wordt de prille instelling van ‘Veilig Thuis Gelderland-Zuid’ gekweld door allerlei organisatorisch ongemak. Een motie van de PvdA om dit ongemak fundamenteel weg te nemen, mocht het in eerste aanleg niet halen. De besluiten die het Algemeen Bestuur van de GGD nu neemt, raken toenemend datgene wat in de motie is beoogd, getuige een brief die de gemeenteraad recent van de wethouder ontving.
Maar: we zijn er nog niet! Partijpolitieke belangen zullen niet de boventoon mogen voeren. Daarvoor is het belang van onbedreigde ontwikkeling van kinderen en kwetsbare burgers te groot.
Het antwoord van de wethouder maakt duidelijk, dat er in de opdracht aan en de opzet van ‘Veilig Thuis’ structurele weeffouten zijn ontstaan. Waarschijnlijk onbedoeld. Zo is bijvoorbeeld niet alle beschikbare informatie gebruikt om de verwerkingscapaciteit van meldingen in te schatten. Wat nu beoogd wordt, is door middel van pleisters plakken (=tijdelijke capaciteit). Door een rangorde (triageren) aan te brengen aan het stuwmeer van meldingen, deze meldingen daarna te verwerken en door te geleiden. Een doorgeleiding naar ofwel sociale wijkteams ofwel specialistische instellingen.
Omdat ‘triageren op veiligheidsrisico’ wettelijk is voorbehouden aan Veilig Thuis, vormt de triage tegelijkertijd een flessenhals in de keten van hulpverlening en herstel van veiligheid. De eerder bedoelde motie van de PvdA bevatte dan ook elementen om de doorstroming door die flessenhals soepeler te laten verlopen. Namelijk door niet vast te houden aan ‘volgordelijk handelen’ maar door relevante ketenpartners direct en actief te betrekken in de triage. Dit ‘geconcentreerd handelen’ versnelt de mogelijkheid van doorgeleiding. Bijgevolg kunnen bijvoorbeeld de sociale teams of specialistische diensten hier sneller op inspelen. Die versnelling is in het belang van de kwetsbare burger/kinderen maar ook in het belang van de betrokken organisaties die veelal direct of indirect ook door de gemeente(n) worden betaald of gesubsidieerd. Samenwerking is dus niet vrijblijvend.
De PvdA zal blijven pleiten voor het mechanisme van ‘geconcentreerd handelen’ en de wethouder ondersteunen bij zijn inspanningen om dit te bereiken.

Fractie PvdA, afdeling Beuningen