27 mei 2018

FRACTIEFLITS NR 01-2018 (begin mei)

De fractie nodigt leden van de afdeling uit voor aanvullende zienswijzen bij onderstaande selectie van bespreekpunten in de komende commissie- en raadsvergadering.
Motto: Solidair, Betrokken en Vitaal.

Maandag 14 mei. Commissie Samenleving
– Rapport “Grip krijgen op Veilig Thuis”. Door de rekenkamers is in beeld gebracht op welke wijze de gemeente(n) en haar bestuur betrokken zijn geweest bij de perikelen van opstart en implementatie van Veilig Thuis. Thema’s die via moties door de PvdA tevergeefs zijn ingebracht, worden ook in het rapport geduid. Het budget is in de raadsperiode bijna verdubbeld! Wat ons betreft mag nadrukkelijker ingestoken worden op het maatschappelijk rendement: de outcome van de inzet moet zijn het verminderen van Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Bijvoorbeeld ook zichtbaar door afname van herhaalde signalen (tav hetzelfde adres). Veilig Thuis is bewust ondergebracht bij de GGD en valt daarmee onder een Meervoudig Gemeenschappelijke Regeling (MGR) Het fragiele van de gemeentelijke inbreng in een MGR blijkt wederom. De fractie meent, dat er een veel steviger terugkoppeling dient te volgen door het Algemeen Bestuur van de MGR ten aanzien van ingebrachte vraagpunten vanuit de raad.
– Mbt de ‘Beleidsregels Schuldhulpverlening 2018-2022’ is de fractie benieuwd naar de inzet van bewindvoerders en de invloed van de gemeente daarbij. Wordt er bijvoorbeeld gelet op de integriteit van de bewind voering? En wordt er van de bewindvoerder een Verklaring Omtrent Gedrag gevraagd, zodra de gemeente besluit tot het verstrekken van een lening vanuit algemene middelen? Vraagt Beuningen net als menig andere gemeente een rente op die lening van 11-13%, terwijl die lening vanuit bijzondere bijstand wordt toegekend?? Als de grond van de bijstand vervalt en de lening niet is ingelost, wordt de geholpen inwoner plots geconfronteerd met de betaling van hoge rentes terwijl doorgaans de schuldsanering nog niet is ingelost.
De fractie meent – in lijn met het verkiezingsprogramma van de PvdA – dat die lening niet of nauwelijks rentedragend zou moeten zijn bij mensen die in een schuldhulpprogramma gebracht zijn.
– Tav ‘Verzuimprotocollen Onderwijs’ is de fractie nieuwsgierig naar het aantal kinderen in de gemeente dat gerekend wordt tot de zogeheten ‘Thuiszitters’. Kinderen die binnen geen enkele vorm van onderwijs geplaatst kunnen worden dan wel structureel afwezig zijn. Wat betekent de gemeente – ook in preventieve zin – voor deze groep kinderen? Het ministerie van OCW hanteert voor een thuiszitter de definitie ‘Leerlingen die ingeschreven zijn op school, maar langer dan 4 weken thuiszitten’. Daarnaast is er ‘absoluut verzuim’. Daarbij gaat over leerlingen die wel leerplichtig zijn, maar niet op een school staan ingeschreven en dus niet naar school gaan. Een derde groep zijn leerlingen die zijn vrijgesteld van de leerplicht omdat ze niet in staat zouden zijn tot het volgen van onderwijs. Landelijk gaat het om circa 15.000 kinderen (bron OCW 2016)

Maandag 14 mei commissie Ruimte
– Mbt de Zandwinning Beuningse Plas zal nieuwe informatie worden verstrekt tijdens de commissievergadering. Inmiddels is een fiks dossier opgebouwd. De fractie is nieuwsgierig of bij de vorming van het college-akkoord de partijen tot verrassende ontdekkingen gekomen zijn. Treasuring en Zandwinning lijkt een eigentijdse vorm van goud delven. Welke baten of verrassende lasten heeft het College in het vizier (gekregen)?

Dinsdag 15 mei gemeenteraad
Deze gemeenteraad staat vooral in het teken van de installatie van het nieuwe College en haar aansprekend programma ‘ENERGIEK DOOR SAMEN DOEN’.
Dat nodigt uit tot een constructieve samenwerking en wordt het democratisch gehalte beproefd door ook goed te luisteren naar minderheden. Dus ook naar partijen die niet zijn toegelaten tot de coalitie. De fractie van de PvdA zet coöperatief haar schouders onder een uitvoering die maatwerk gericht, sociaal en ontwikkelend duurzaam is.
Met betrekking tot ‘duurzaam’ is de fractie geen voorstander van verglazing van het landschap (zonneweiden). Behoud van het landschappelijk schoon dient voorop te staan, waarbij tegelijkertijd de winning van duurzame (zonne-energie) mogelijk is door het optimaal benutten van bebouwde percelen (bijvoorbeeld ook van bedrijfspanden). Daarnaast verdient de opslag van duurzame energie de aandacht en is die opslag wellicht te benaderen als een nuts-voorziening. Verkrijgen en beschikbaarheid van energie als een collectief belang tot leven. Beuningen toonde zich vooruitstrevend op allerlei terrein. Dat zou ook mogelijk moeten en kunnen zijn bij het vraagpunt van duurzame energieopslag.
Het College stelt zich voor op allerlei terreinen onderzoek naar haalbaarheid te laten uitvoeren. Die veelheid aan onderzoeken toont zich als een lappendeken bij vraagstukken waarvoor geen antwoord paraat is.