28 november 2013

Samenvatting verkiezingsprogramma 2014

—————-Creatief uit de crisis – Zorg voor elkaar———————

Het verkiezingsprogramma van de Beuningse PvdA beschrijft een veranderende samenleving. Waar mensen meer verantwoording krijgen. En waar de overheid meer vertrouwen in mensen dient te hebben. En waar de zorg voor elkaar gegarandeerd moet zijn. Daarnaast bepleit PvdA Beuningen te kiezen voor bezuinigingen die ooit weer teruggedraaid kunnen worden.
Lees de samenvatting van het verkiezingsprogramma hieronder.  

Veranderende samenleving

De samenleving is aan het veranderen. Aan de ene kant kiest de overheid in Nederland voor het vergroten van de afstand tussen haarzelf en de burger. Een belangrijk effect daarvan zien we in de wijze waarop er met voorzieningen wordt omgegaan. Van een recht op… gaan we naar een systeem waarin de overheid in actie komt als de eigen omgeving het niet meer voor elkaar krijgt om alle noodzakelijke hulp te verlenen.

Daar moet wat PvdA Beuningen betreft iets tegenover staan en dat is de andere kant. Wij geven de burger verantwoordelijkheid met betrekking tot zijn eigen bestaan. Dan moet de overheid de burger ook de ruimte en de bevoegdheid bieden om zijn eigen leefomgeving vorm te geven.

Hierbij kan het gaan om inrichting en onderhoud van wegen, groen, speelplekken maar ook gemeenschapsvoorzieningen. Initiatieven van burgers om bij te dragen aan de leefbaarheid in de eigen buurt zal PvdA Beuningen altijd serieus nemen.

Daar zal in de komende jaren nog niet veel geld voor beschikbaar zijn, wij realiseren ons dat. Het op orde krijgen van de gemeentefinanciën blijft van groot belang. Maar PvdA Beuningen wil dat niet alleen doen door te bezuinigen, maar wil ook constant op zoek naar mogelijkheden om de inkomsten van de gemeente te verhogen. Zoals het promoten van Beuningen als aantrekkelijke woongemeente met mooie bouwkavels in de aanbieding. Beter gebruik maken van subsidiemogelijkheden en inspelen op initiatieven om iets met die braakliggende bouwgrond te doen.

Niet kapot bezuinigen

Er is in de afgelopen jaren al veel bezuinigd. En op deze manier komt Beuningen uit de financiële problemen. En dat is misschien in 2016 al het geval, maar het kan ook tot 2018 duren. Dat hangt er van af welke keuzes er gemaakt worden. Er zijn op dit moment bezuinigingen ingeboekt waar PvdA Beuningen tegen is. Wij zijn vooral tegen zogenaamde onomkeerbare bezuinigingen. Het beste voorbeeld hiervoor is zwembad de Plons. Onze droom is, om als Beuningen financieel weer op orde is, één gecombineerde sportvoorziening te bouwen als vervanging van de Tinnegieter en de Plons. Maar als het zwembad nu wordt wegbezuinigd, komt het er misschien wel nooit meer. Dat willen wij niet laten gebeuren!
Als het gaat om initiatieven die de leefbaarheid in Beuningen vergroten, is Beuningen On Ice natuurlijk een heel goed voorbeeld. Het is een vernieuwend evenement dat duidelijk in een behoefte voorziet. Wat ons betreft verdient dat structurele steun.

Zorg voor elkaar

Zorg voor elkaar  is de ondertitel van het PvdA verkiezingsprogramma. Dat brengen wij tot uitdrukken in het hoofdstuk Samenleving. Wij kiezen voor solidariteit, respect en veiligheid door en voor iedereen. Ieder mens moet de kans krijgen om een zinvol bestaan op te bouwen. Daarom kiezen wij voor maatregelen die armoede voorkomen zoals arbeidsparticipatie. Daarbij willen wij perspectief bieden. Maar we verwachten ook de bereidheid van een ieder om aan de slag te gaan met de geboden mogelijkheden.

Een belangrijk uitgangspunt bij alle vormen van ondersteuning is dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.

Een grote uitdaging voor alle gemeentes bestaat uit drie grote decentralisatie operaties. Jeugdzorg, de zorg voor de onderkant van de arbeidsmarkt en delen van de AWBZ worden overgeheveld naar de gemeente. De Rijksoverheid heeft hiervoor al een forse bezuiniging ingeboekt. De vraag of dat terecht is, zal de komende jaren beantwoord worden.

Beuningen gaat die nieuwe taken uitvoeren samen met 8 gemeenten in de regio. Dat levert een behoorlijke schaalgrootte op. Die is nodig om expertise op te kunnen bouwen, dat is met name van belang in de jeugdzorg.

Duurzaamheid

Als het gaat om de ruimtelijke kwaliteit kiezen wij voor de subtitel In aanleg duurzaam. We kiezen voor energiezuinige nieuwbouw. Voor erfpachtconstructies en andere stimuleringsmaatregelen die bijdragen aan het vlottrekken van de woningbouw. En we willen burgers ondersteunen die in een energiecollectief aan de slag willen met initiatieven die passen in het “Energieakkoord voor duurzame groei”.

Wij vinden het van groot belang dat op een aantal plaatsen regelmatig onderzoek naar luchtkwaliteit en geluidsoverlast gedaan wordt. Dan denken we aan Weurt, de omgeving van industriegebied West Kanaaldijk/De Sluis, de omgeving van de A50 en de A73 en in Winssen aan de omgeving van de H1 (Geertjesgolf) en de Voorhaven.