27 mei 2018

FRACTIEFLITS NR 02-2018 (eind mei)

De fractie nodigt leden van de afdeling uit voor aanvullende zienswijzen bij onderstaande selectie van bespreekpunten in de komende commissie- en raadsvergadering.
Motto: Solidair, Betrokken en Vitaal.

Vooraf:
op de eerste fractieflits hebben drie leden van de afdeling gereageerd. Het is positief ontvangen. Opmerking o.a.: niet alleen richten op de leden; ook beschikbaar stellen voor een breder publiek. Wellicht via de website.

Voorbereiding raadsvergadering dd 29 mei 2018.
In de recente commissievergaderingen zijn door de PvdA drie vragen gesteld. Op geen van die vragen is een (afdoend) antwoord ontvangen.
In de vragenronde van de gemeenteraad wordt gevraagd naar de stand van zaken bij deze drie vraagpunten.
a. Schuldhulpverlening. De vragen rond het rente percentage van de gemeentelijke geldlening in het kader van schuldhulpverlening.
b. Kinderen met Dyslexie. Hulp aan kinderen met dyslexie. Volgens uitspraak van de rechter dient ook steun te worden geboden aan kinderen met een vastgesteld lichte vorm van dyslexie. Hoeveel kinderen betreft dat binnen de gemeente Beuningen. In lijn met het beleid van de gemeente Nijmegen wordt enkel de zwaardere vorm van dyslexie steun geboden. Het vast blijven houden van die lijn is niet correct.
c. Schoolverzuim. Aantal en oorzaak van het aantal (structurele) ‘thuiszitters’ in het onderwijs.

Daarnaast ook aan de orde te stellen:
d. Thuishulp. De gemeente heeft VERIAN gecontracteerd voor de thuishulp die volgens de Wet Maatschappelijke Ondersteuning door de gemeente moet worden verleend. De vraag is, waarom bij zorgverlener VERIAN personeel pas in dienst genomen wordt, als dat personeelslid zelf een cliënt inbrengt. Wanneer een cliënt afvalt schijnt het personeel zelf te moeten zorgen voor een nieuwe cliënt. Anders vervalt het dienstverband. De fractie ziet dat als oneigenlijk en onwenselijk voor het personeel. Het verdraagt zich verder niet met het vereiste van zorgvuldig bestuur. Zowel ten opzichte van inwoners die van thuishulp afhankelijk zijn vanwege persoonlijke omstandigheden als ten opzichte van de thuishulp. Welke maatregelen heeft het College nu echt ondernomen om deze praktijk te keren.
e. Bouwvolume Beuningen. Aan Beuningen is een volume van circa 950 nieuwe woningen in de komende jaren toegekend. Wanneer is er zicht op de verdeling van dit aantal over de kernen en in welk tijdsperspectief. Hoeveel woningen mogen in de sociale woningbouw verwacht worden?
f. Waterafvoer Burgemeester Geradtslaan. Opnieuw is bij de laatste stortbui gebleken, dat de afvoer van overvloedig hemelwater niet lukt op de Geradtslaan, terwijl andere straten/ wijken minder of geen overlast ervaren. De aangelegde wadi van de Hutgraaf lost dit waterprobleem niet op. Op zich lijkt de wadi voor de wijk de Hutgraaf prima te functioneren.

Agendapunt 5:
Het agendapunt luidt: Besluitenlijst en actielijsten en bekrachtiging geheimhouding van 24 april en 15 mei.
Onduidelijk is voor de buitenstaander, hoeveel onderwerpen onder embargo (geheimhouding) zijn besproken. De opvatting zou moeten zijn, dat zichtbaar moet zijn hoeveel (stukken) onder geheimhouding zijn besproken en tot welk moment die geheimhouding geldt. Nu is de praktijk dat die geheimhouding oneindig lijkt. De fractie vindt dat strijdig met het beginsel van transparantie en democratie.

Op dinsdagmiddag 5 juni is de kindergemeenteraad. Aafke During vervangt Sijmen Versluijs die deze week verhinderd is. Kinderen mogen dan vragen stellen aan de fractieleden.