FRACTIE FLITS NR 09-2018 (d.d. 12 dec)

19 december 2018

De fractie nodigt leden van de afdeling uit voor aanvullende zienswijzen bij onderstaande selectie van bespreekpunten in de komende commissie- en raadsvergadering. Reactie is welkom via mail naar de fractievoorzitter: s.versluijs@beuningen.nl
Motto: Solidair, Betrokken en Vitaal.

VOORAF:
Carmen Schlosser woonde het fractieberaad bij. Zij oriënteert zich op mogelijkheden binnen het politieke proces in de gemeente Beuningen. Zij heeft belangstelling voor thema’s die binnen de commissie Samenleving aan de orde komen.

Tony Peters-Duits beëindigt haar lidmaatschap bij de Commissie Samenleving en FAZ per 1 januari 2019. Dit vloeit voort uit haar verhuizing uit de gemeente Beuningen naar Wijchen. Formeel schuift het plaatsvervangend lid Aafke Duering op de vrijvallende plek.

Thema’s Rekenkamer.
Directeur rekenkamer Klaartje Peters heeft met de fractie gesproken over de bedoeling van de Rekenkamer. De Rekenkamer doet onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur uitgevoerde beleid. De rekenkamer heeft als specialisme niet sec het financiële deel van de gemeente. Juist niet. De Rekenkamer is ter ondersteuning van de raad, vanuit volledige onafhankelijkheid. Voor onderzoek is een budget van € 12.000, = per jaar beschikbaar.

Door alle fracties te bezoeken hoopt zij actuele onderzoeksthema’s op te doen. Het thema ‘toekomstbestendig informatie beheer in relatie tot AVG (1 Algemene Verordening Gegevensbescherming)’ komt nu boven drijven; de archieffunctie lijkt heel pover >> terugvinden van stukken is menigmaal een crime.
Vanuit de fractie is getipt over items als: tendens verplicht schriftelijke vraagstelling die dialoog niet bevordert; indicatoren effectiviteit Sociaal Team (o.m. Huishoudelijke Hulp, ondersteuning met hulpmiddelen); rechtmatigheid ruimtelijk beleid; grip op Gemeenschappelijke Regelingen (gemis actieve informatie-uitwisseling); de impact van 43 contractwijzigingen Zandwinning en transparantie richting gemeenteraad.

Commissie Samenleving op 17 december (19.30 uur)
– Themasessie Sport. Aan de zich presenterende verenigingen is te vragen, in welke mate zij zich nu gesteund weten door het vernieuwd sportbeleid van de gemeente.
– Uitspraak Centrale Raad van Beroep. Dit betreft het ‘schoon huis’ bij Huishoudelijke Hulp. In welke mate beïnvloedt die uitspraak het beleid van de gemeente Beuningen.
– Info gemeentelijke website. Een organisatie ‘Burgerkrachten Centraal’ heeft de sites van gemeenten tegen het licht gehouden. In hoeverre sluit de site qua inhoud en stijl (begrijpelijk en juist taalgebruik) aan bij het belang van de inwoner. Is het College bereid de aanbevelingen over te nemen?
– Agendapunt 7A-1 heeft als bijlage het verslag van het Algemeen Bestuur van de GGD van 4 oktober (dit AB wordt gevormd door alle wethouders Zorg van de regio Gelderland Zuid). Het is nu goed gebruik dat de raad telkens het ontwerp verslag van dit bestuur ontvangt. Dit bevordert de transparantie en de mogelijkheid om vanuit de raad tijdig verheldering te vragen en/of aanbevelingen te doen richting de het AB lid (wethouder Van Teffelen).

‘Leren van Lessen’.
Met deze bril lezen we het AB-verslag bij punt 5 (rapport rekenkamers “Grip op Veilig Thuis”). Naar aanleiding van dit bespreekpunt is besloten om aan het Dagelijks Bestuur van de GGD een extern onbezoldigd lid toe te voegen met expertise op bedrijfsvoering/financiën. Het DB schrijft een profiel voor deze externe deskundigheid waarmee men zich graag wil toerusten. Binnen een omgeving van fulltime bekostigde bestuurders van velerlei profiel is dit een dappere stap om onbezoldigde (!!) expertise toe te laten.

Toch is er ook verwondering, omdat het rapport ‘Grip op Veilig Thuis’ in beperkte mate over bedrijfsvoering handelde. Zij duidt vooral op verwevenheid van visies en haperende stroomlijning in besluitvorming. Niet verwonderlijk bij een trits van gemeenten en gemeentelijke diensten. Dit heeft een Gordiaanse Knoop opgeleverd bij de vorming van Veilig Thuis. Het ontwarren van die knoop heeft in bedrijfsmatige zin veel (gemeenschaps)geld gekost. De fractie lijkt het gepast, dat die expertise binnen het DB zowel de complexe samenwerking bestrijkt als wel de procesbewaking met affiniteit in onderkennen van politieke implicaties. De fractie zal dan ook vragen of het profiel voorziet in een onafhankelijke rol in het DB om die kwaliteiten in te kunnen zetten. Ertoe leidend dat duidelijk en tijdig de raad betrokken wordt. Overigens, de burger die dit vanuit gemeenschapszin als (onbezoldigd) vrijwilliger op zich neemt verdient op voorhand een lintje!

Beslotenheid?
In het AB-verslag lezen we op pag. 5 tevens, dat het Dagelijks Bestuur in beslotenheid vergadert, zodat in alle vrijheid gesproken kan worden. Ondermeer ter voorbereiding van de bijeenkomst met het AB. Om die reden is ook de DB-besluitenlijst niet openbaar. De fractie meent dat dit laatste niet houdbaar is in situaties dat het DB besluit leidt tot rechtsgevolgen bij een of meerdere deelnemende gemeenten.

Afwijzing Voorstel Klankbordgroep.
Met verwondering is door de fractie kennisgenomen van het standpunt van het AB (en daarmee ook wethouder Van Teffelen?) om geen klankbordgroep GGD te formeren vanuit gemeenteraadsleden. Het voorstel van het DB is daarmee een zachte dood gestorven. Daarmee vervalt ook een linking-pin, waarbij al in de ontwikkelfase van items gezondheid en welzijn/veiligheid een vrijblijvende inkijk bij de raad ontstaat ten aanzien van die onderwerpen. De fractie meent dat die inkijk belangwekkend is bij latere besluitvorming. Hoe kijkt de voltallige commissie Samenleving hiernaar en welke aanbeveling geeft zij de wethouder mee?

Afwijzing Risico gestuurd (proactief) toezicht GGD.
Eenzelfde verwondering geldt het besluit van het AB, om als regio geen gehoor te geven aan het ontwikkelen van een voorstel voor uitbreiding van het mandaat met risico gestuurd (proactief) toezicht door de GGD. De vraag is dan ook, of en waarom wethouder Van Teffelen dit AB besluit ondersteund heeft. In het verslag van het AB is dat niet zichtbaar. Dit AB besluit schurkt met het beleid dat de gemeente op dat moment zelf ontwikkelde en waarover de raad op 4 december een besluit heeft genomen. Namelijk het Sociaal Beleidskader 2018-2022. Nu maakt de gemeente Beuningen zelf middelen (en menskracht) vrij om te gaan monitoren en waarbij die monitoring dient om toekomstige behoeften aan WMO preventief/ proactief te kunnen oppakken. Kortom: Beuningen wil anticiperen.

Zonder monitoring is risicosturing niet mogelijk. Dat zit ook in het GGD-voorstel. Het betrof een voorstel tot ontwikkelen van risico gestuurd toezicht. Kortom, onderzoek naar haalbaarheid ervan; iets waarmee het programma van het College doordrenkt is. Had het idee van risico gestuurd toezicht van de GGD niet mooi kunnen aansluiten bij de wens van het College om te anticiperen op ontwikkelingen in het WMO-veld? Dit nog onverlet het kostenbeslag, waar de gemeente Beuningen nu alleen voor staat.

– Agendapunt 7D-1 heeft als onderwerp INDEXERING TARIEFEN WMO-VERVOER.
Het College stelt voor om in te stemmen met de door het DRAN (Doelgroep vervoer Regio Arnhem Nijmegen) bestuur voorgestelde verhoging van 5.75%. De onderbouwing van dit forse percentage is een wonderlijke. Enerzijds stelt het college dat de gemiste indexeringsrondes 2017-2018 moeten worden ‘meegenomen’. In dezelfde zin wordt opgemerkt, dat vanaf 2017 niet is geïndexeerd vanwege opstartproblemen en ook omdat de tarieven in vergelijking met andere regio’s na aanbesteding al relatief hoog waren.

Met zo’n onderbouwing van een voorstel tot verhoging zakt je toch de broek af? En dan nu ineens de achterstand wegwerken met een indexering van 5.75%, terwijl de consumentenindex over de jaren 2017-2018 tezamen 4.58% bedraagt. (bron Federaal Planbureau). Uiteindelijk hebben we het over Doelgroep vervoer, waarbij deze inwoners de kwetsbaren zijn. Alle reden om te stellen dat er geen indexatie niet hoger dan 4.5% aan de orde kan zijn.

Agendapunt 7F heeft als onderwerp VERWONDERPUNTEN PvdA.
In de commissie Samenleving van oktober heeft de PvdA getracht om de (on)verenigbaarheid van ‘marktwerking’ met ‘Jeugdbescherming’ te bespreken. Een en ander naar aanleiding van een zogeheten Bestekbeschrijving Gecertificeerde Instellingen. Dit mocht toen niet omdat het te technisch zou zijn. De portefeuillehouder en de ambtenaren konden/wilden geen reactie geven. De vraagstelling moest schriftelijk aangereikt worden.

Omdat het in de kern handelt om de vraag of ‘Marktwerking’ en Jeugdzorg i.c. Bescherming het belang van het kind dient, is door de fractie een uitgebreid en onderbouwd verzoek ingediend om te komen tot een dialoog met andere fracties. Ook PvdA-fracties van omliggende gemeenten zijn daarover geïnformeerd. Beoogde uitkomst voor de fractie is dat niet de marktwerking centraal behoort te staan, maar de effectieve betekenis van bescherming voor het kind. Juist in situaties als de bescherming door de overheid (i.c. gemeente, de rechter) is opgelegd.

Het College stelt nu voor om daar in februari of maart 2019 een themasessie over te houden in de commissie Samenleving.

Het verzoek van de PvdA was ook, om de RECHTEN VAN HET KIND expliciet op te nemen in de bestekbeschrijving. Het betreft dan de rechten die beschreven zijn in het IVRK (internationaal verdrag rechten van het kind) alsook de rechten in artikel 24 van het Europees Handvest (zgn Verdrag van Lissabon). Het College Akkoord vermeldt op pag 4 dat de rechten van het kind leidend moeten zijn. Geheel in lijn daarmee geeft het College aan, dat zij ‘’het voorstel zullen bespreken met de regiogemeenten en het ROB3 en indien dit een gedragen voorstel wordt, in een volgend bestek overnemen”. De vraag aan de commissie is, hoe het College bij het verwerven van draagvlak is te ondersteunen. Bijvoorbeeld vanuit de stelling dat de overeenkomst eindigt cq niet wordt voortgezet als blijkt dat de Rechten van het Kind niet worden gerespecteerd.

Die steun lijkt zeker aan de orde, nu ook de kinderombudsman mw Kalverboer een hernieuwde oproep begin november aan de Tweede Kamer zond over hetzelfde thema. (onder
meer vanwege: kinderen aan wie een Onder Toezicht Stelling wordt opgelegd, worden niet of nog te beperkt betrokken in de besluitvorming. Dit terwijl de internationale verdragen dat wel opdragen).

Commissie Ruimtelijke Ordening op 18 dec (te 19.30 uur)
– Deelsessie DAR. Presentatie vanuit de DAR. Er zijn afvalverwerkers waar de inzameling van plastic vanaf 2019 niet meer gescheiden wordt van het restafval. Een voorbeeld hiervan is de gemeente Leiden. De fractie van de PvdA is benieuwd hoe de DAR hier tegenover staat.
– Het gebouw van de Triangel. Dit pand heeft geen schoolbestemming meer. In de besluitenlijst van B&W is te zien dat het pand voor € 460.000, = is verkocht. Dit lijkt de grondwaarde. Het besluit tot verkoop is gemandateerd aan B&W. Niettemin is de vraag of het wel voor de actuele waarde – kadastrale grootte 2955 m2 – van de hand is gedaan. Het schijnt dat er een opvanghuis voor demente bejaarden gestart wordt.
– Speellokaal. Op het terrein van de Triangel staat tevens een speellokaal, dat ook door de basisschool De Vuurvogel wordt of werd gebruikt. Op welke wijze heeft het College hier richting Vuurvogel aandacht aan besteed, nu het perceel met opstallen wordt verkocht.
– Verkapte parkeerbelasting Centrum Beuningen?? Het blauwe zone gebied in het centrum van Beuningen kent kennelijk voor de bewoners een nieuw regiem. Per auto gaan bewoners ingaande 1 januari € 55, = betalen. Onduidelijk is hoe een dergelijk besluit door de raad is geloodst. Voorziet het beleid in de (gefaseerde) invoering van een parkeerbelasting? Het lijkt niet transparant, wanneer ‘verstopt’ in het beleid na verloop van tijd een lege gaat gelden. Voor 2018 zou nog een ontheffing mogelijk zijn. In de begroting van 2019 is er geen post te vinden, waarin op voorhand de ontvangen parkeerleges worden ingeboekt.

Commissie Financiën en Algemene Zaken op 18 dec (te 20.30 uur)
Gekoppeld aan de agenda, geen specifieke bespreekpunten vanuit de fractie.