FRACTIE FLITS NR 08-2018 d.d. 28 nov 2018

6 december 2018

De fractie nodigt leden van de afdeling uit voor aanvullende zienswijzen bij onderstaande selectie van bespreekpunten in de komende commissie- en raadsvergadering. Reactie is welkom via mail naar de fractievoorzitter: s.versluijs@beuningen.nl
Motto: Solidair, Betrokken en Vitaal.

VOORAF:
1. Binnenkort treedt een nieuwe Omgevingswet in werking. Dat heeft nogal wat gevolgen voor de gemeente(n). Prof. dr. Co Verdaas, lid van de PvdA Beuningen, was voornemens de fractie in hoofdlijnen bij te praten. Helaas was Co op het laatste moment verhinderd. Getracht gaat worden om de afspraak te verzetten naar januari.
Wel wordt de conclusie getrokken, dat een aparte thema-avond is te plannen voor eenieder die belangstelling heeft. Juist ook om bewustwording en tijdige herkenning van momenten waarop invloed mogelijk is.

2. Al eerder noemden we de trend van ‘schriftelijk vragen stellen’.
In een aparte mail d.d. 24 november zijn de leden geïnformeerd over het verloop van de begrotingsvergadering. Maar liefst 150 vragen zijn schriftelijk en in korte termijn door de diverse fracties gesteld aan het college. Het is duidelijk, dat de begroting onduidelijk is geschreven. Voorts vertroebelt zo’n bulk aan vragen het democratisch proces doordat dialoog nauwelijks een kans krijgt. De fractie beraadt zich om met andere partijen het contact te zoeken over deze echt ongewenste ontwikkeling. Democratie krijgt pas waarde als de meerderheid toont daadwerkelijk oor en oog te hebben voor zienswijzen van ook de minderheid. De fractie ziet de trend van dit College dan ook als ontwrichtend voor het democratisch proces. Daarmee maakt het College bovendien in daden niet waar, wat zij in het motto van het College-akkoord heeft verwoord: ‘Energiek door samen doen’.

3. De betekenis van de gemeente volgt uit haar inzet om Welvaart-Welzijn-Veiligheid voor haar inwoners te verbeteren met aandacht voor de waarden identiteit, eigenheid en saamhorigheid 1). Dit laatste komt onder druk te staan bij de polarisatie die zich ontwikkelt bij de ‘Zwarte Pieten discussie’. De karikatuur die menig inwoner lijkt te zien in de vormgeving van Zwarte Piet wordt als beschadigend ervaren bij de persoonlijke identiteit en eigenheid. Uiteindelijk zal de al zichtbare onrust in de omgeving van Beuningen ook ons raken en wellicht zich uiten bij een toekomstige ontvangst van Sinterklaas. Deze ontwikkeling draagt niet bij aan de saamhorigheid van inwoners. Behoort de gemeente niet het initiatief te nemen om vanwege de waarden identiteit-eigenheid-saamhorigheid, de dialoog onder haar inwoners te bevorderen? De fractie stelt een proactieve benadering door het College op prijs en zal haar vragen om deze dialoogvorm te geven.
1) Overeenkomstig bespreking PvdA Beuningen in ledenvergadering van 8 november 2018.

Vergadering gemeenteraad op 4 dec 2018.
Beleidsnotitie Sociaal Domein 2018-2022.
De strekking van het voorstel van B&W is om in lijn met het Coalitie Akkoord, de ingeslagen weg voort te zetten. In 2015 zijn taken in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en Jeugdwet overgeheveld naar de gemeente(n). Denk bij WMO aan Huishoudelijke Hulp etc. Voor sommige voorzieningen is samenwerking gezocht in regionaal verband. Bijvoorbeeld op het terrein van Jeugdbescherming en het bevorderen van veiligheid achter de voordeur (Veilig Thuis GldZ).

De gemeente is nu drie jaar ‘onderweg’ en stelt dat ‘de basis’ op orde is. Tegelijkertijd wordt gesteld dat doorontwikkeling wenselijk is en dat daarvoor trends onderkend moeten kunnen worden. Bij ‘kanttekeningen’ op pagina 2 van het Collegevoorstel geeft zij aan dat het nog steeds moeilijk is om op basis van de aanwezige cijfers te kunnen sturen en de zorgvraag te beïnvloeden. Gedegen analyse en verklaring van gegevens ziet het College als grondslag om te kunnen monitoren en passende maatregelen te kunnen nemen. Om die reden kiest het College ervoor om expliciet met monitoring aan de slag te gaan. De fractie vindt het van belang, dat monitoring in het Sociaal Domein ertoe dient om helder te krijgen of de bedoeling van een verstrekking of voorziening is bereikt. Niet alleen qua effect maar ook binnen de afgesproken tijd. En als dat niet het geval is, wat dan de belemmering vormt en welke actie nodig of mogelijk is om er alsnog in te voorzien.
De fractie is dan ook benieuwd in hoeverre de betrokken inwoner actief en vooral tijdig in deze monitoring wordt betrokken.

De reden van deze vraagstelling door de fractie is, dat het beleidsplan (op pag. 8) bij monitoring vooral een managementbenadering kiest in termen van beheersing van geld en nauwelijks aandacht besteedt aan het volgen van het proces richting de voor de inwoner sec gewenste effecten. De voorgestelde monitoring met andere woorden staat niet ten dienste van tijdig bijsturen in het belang van de betrokken inwoner, in situaties dat het proces stokt.

Daarnaast is de fractie benieuwd in welke mate het College uitvoering geeft aan de reeks inhoudelijke aanbevelingen die van de Cliëntenraad van de gemeente Beuningen is ontvangen.

– Voorstel tot vaststelling van de omgevingsvergunning Klasseerinstallatie.
De klasseerinstallatie is ten behoeve van de zandwinning Beuningse Plas. In de commissievergadering zijn hier nog wat vragen over gesteld. Het stuk is als hamerstuk naar de Raad gegaan.

De Herfstnota
Over de herfstnota zijn de nodige vragen gesteld. Een wrange vaststelling is dat het budget van schuldhulpverlening omlaag wordt bijgesteld, omdat een ambtenaar ziek is en derhalve niet zijn werk kan doen en dat er blijkbaar in de organisatie van de gemeente Beuningen geen ander in staat is om dit werk op te nemen. De fractie is van mening, dat het zelfstandig laten voortbestaan van de gemeente Beuningen op deze wijze onder druk komt te staan als werk niet meer gedaan kan worden bij ziekte van ambtenaren. Buitenom alle vragen die al gesteld zijn over de herfstnota wordt in de Raad ook aandacht gevraagd voor de post vennootschapsbelasting van 33.602 euro. Blijkbaar is er ergens in een van de bedrijven van de gemeente Beuningen die een concurrentiepositie hebben met het bedrijfsleven een winstprognose gemaakt die niet terug is te vinden in de Herfstnota.

Concept moties motiemarkt 2018
De ingediende moties hebben allemaal voldoende ondersteuning in de Raad om te worden uitgevoerd. De fractie ondersteunt alle ingediende moties.

– Vaststelling gemeentelijk belastingverordeningen
In de fractie worden vragen gesteld over de heffing van leges bij het collecteren van goede doelen en over de verlaging van de OZB bij dorpshuizen. De verlaging van de OZB bij dorpshuizen is al eerder ter sprake geweest en het college heeft toen toegezegd om de dorpshuizen in de gemeente Beuningen gelijk te trekken. Met andere woorden de OZB van De Lèghe Polder en van De Paulus wordt gelijkgesteld met de OZB van de in eigendom van de gemeente zijnde dorpshuizen. Er wordt navraag gedaan over de stand van zaken van de OZB bij de Dorpshuizen.
Verder wordt er voorgesteld om amendementen in te dienen om de leges van het collecteren voor goede doelen te verlagen naar nihil en mogelijk (als het college nog niets heeft gedaan aan de OZB van de dorpshuizen) de verlaging van de OZB bij de dorpshuizen.

Tenslotte
Tijdens de commissievergadering van Samenleving en FinAZ zijn vragen gesteld over de uitbetaling van de vergoeding van de commissieleden. De stand van zaken is nu dat er één keer per half jaar de aanwezigheid wordt uitbetaald. Hierover zijn vragen gesteld aan de ambtenaar bij de Gemeente Beuningen. Deze kon het volgende mededelen: “Dat de commissievergoeding 2 x per jaar wordt uitbetaald, voor zover wij kunnen nagaan, al meer dan 30 jaar toegepast wordt. Het heeft ongetwijfeld als achterliggende reden dat daardoor de administratieve last beperkt wordt. Het is niet bekend en ook niet meer te achterhalen wie tot deze uitvoeringsregel heeft besloten”.
Het is natuurlijk raar dat commissieleden zo lang op hun vergoedingen moeten wachten in de huidige geautomatiseerde samenleving. Raadsleden worden per maand betaald, crediteuren worden keurig op tijd betaald maar commissieleden moeten een half jaar wachten.
Er wordt voorgesteld om een motie in te dienen om zorg te dragen dat commissieleden maandelijks hun vergoeding krijgen. De fractievoorzitter gaat steun vragen bij de andere fracties over deze motie.