FRACTIEFLITS NR 07-2018 dd 21 okt

26 oktober 2018

De fractie nodigt leden van de afdeling uit voor aanvullende zienswijzen bij onderstaande selectie van bespreekpunten in de komende commissie- en raadsvergadering.
Reactie is welkom via mail naar de fractievoorzitter: s.versluijs@beuningen.nl
Motto: Solidair, Betrokken en Vitaal.

VOORAF:
in memoriam
29-9-1938 WIM KOK 20-10-2018
‘SOCIALIST, STAATSMAN.
BEVLOGEN EN BEDACHTZAAM.
TOT ALLER VOORBEELD’

Fractievoorzitter Sijmen Versluijs heeft een noodzakelijk medische ingreep goed doorstaan en herstelt voorspoedig. Naar verwachting zal hij de (komende) raadsvergadering weer kunnen bijwonen.

Vergadering cie Samenleving dd 22 okt.
– Gecertificeerde Instellingen (Jeugdbescherming en -Reclassering) moeten zich verantwoorden. Punt 2.3-18 van het Subsidiebestek omschrijft het verantwoorden als volgt: … via het elektronisch Berichtenverkeer, of op de overeengekomen wijze bij producten die niet via het elektronisch berichtenverkeer verantwoord kunnen worden. Bovendien zijn er accountgesprekken om met elkaar de inzet en het budget goed te volgen.
Hoe verhoudt deze aanpak zich met de Algemene Verordening Gegevensbescherming die op 23 mei 2018 in werking is getreden, waarbij het delen van gegevens een relatie behoort te hebben met de wettelijke plicht of taak, in dit geval de zorgplicht vanuit de Jeugdwet? Wat houdt daarbij de ‘overeengekomen wijze’ om berichten te delen in, als dat niet elektronisch kan?
De verwoording bij 3.1 pt 9 over ‘Wachtlijsten’ en ‘Aanvang Hulp’ komt boterzacht over als je het relateert aan het belang van het kind. Kan dat niet concreter? (bijvoorbeeld dat “bij het bepalen van het moment van Aanvang Hulp, de belangen van het kind een eerste èn essentiële overweging vormen”. Dit in lijn met het Internationaal Verdrag Rechten Kind en het Europees Handvest art 24)
– Managementrapportage GGD t/m juni 2018. De managementrapportage maakt op pag 3 in § 1.2 (Gezondheid van de Jeugd) gewag van een visiedocument ‘Partner voor Gezonde Jeugd’. Daarbij wordt opgemerkt dat dit document in juni ambtelijk is besproken en als uitganspunt dient voor de ontwikkelingen binnen de Jeugd Gezondheid Zorg (JGZ).
Opgemerkt wordt dat de opgave die uit het visieplan voortvloeit, voor de JGZ medewerkers complex is en dat er de nodige inspanning gevraagd wordt om aan de nieuwe visie van ‘Zorgpaden’ te voldoen. Dat vereist kennelijk de nodige spankracht van het personeel. Men attendeert op pag 4 op risico’s bij de snelheid waarmee de implementatie van nieuwe projecten plaatsvinden.
Dat brengt ons tot de vraag over het verloop van die risico’s. In welke mate is bovendien de gemeenteraad betrokken (geweest) bij de vaststelling van het nieuwe plan en haar implementatie?

Commissie Ruimte dd 23 oktober
– Papierinzameling. Bij de papierinzameling komt het probleem, dat de verenigingen niet de menskracht leveren die er is afgesproken. Hierdoor is de DAR -om de continuïteit van het inzamelen van papier te waarborgen- genoodzaakt om op een andere wijze aan de slag te gaan. Dit kan wat gaan betekenen voor de verenigingen die nu de menskracht leveren om het papier in te zamelen. Is of wordt er geanticipeerd richting verenigingen, wanneer de DAR
de gehele inzameling overneemt?
– Incontinentie materiaal inzamelen. Het streven van de gemeente is om het volume van het Restafval terug te dringen. Nu maakt het incontinentie materiaal ook deel uit van het restafval. Zo is er bij jonge kinderen sprake van een fiks verbruik van dit materiaal in de vorm van luiers. De samenleving kent ook toenemend meer ouderen. Bijgevolg is aannemelijk dat de vraag om incontinentie materiaal in te leveren zal toenemen. Bij een aantal omliggende gemeenten kunnen inwoners het afzonderen van het Restafval en inleveren bij de gemeentewerf. Het blijkt goed te recyclen. Welke mogelijkheden heeft de gemeente Beuningen om hier ook in te voorzien?

Vergadering Cie Financiën en Algemene Zaken dd 24 okt.
– Overzicht samenwerkingsverbanden. Er is een fraai overzicht van alle samenwerkingsverbanden waar de gemeente in deelneemt. Door zo hecht te participeren –omwille van efficiency– is eigenlijk het zicht op het groter geheel vertroebeld. Per deelgebied is alles (ook inhoudelijk qua taakstelling) goed in kaart gebracht. Een gemeente heeft via een bepaalde verdeelsleutel nog een beperkte invloed op het beleid bij dat
deelgebied en de uitvoering ervan. Wie overziet nu de samenhang? Bijvoorbeeld waar het ene deelgebied het andere overlapt? Welke afspraken hebben de Collegeleden van B&W daarover gemaakt en hoe koppelt men terug naar de raad.
– Scholing en lidmaatschap beroepsvereniging. Dit voorstel behelst de mogelijkheid dat ook raads- en commissieleden een beroep kunnen doen op een tegemoetkoming in scholing. Die tegemoetkoming tot circa € 150 á 200 ,= per raadszetel per jaar is pover te noemen. Alleen al vanuit het besef dat het bijwonen van een seminar al een dergelijk bedrag vraagt. Hoe strikt is het College van plan om hier mee om te gaan?