FRACTIEFLITS NR 06-2018 dd 22 sept

23 september 2018

De fractie nodigt leden van de afdeling uit voor aanvullende zienswijzen bij onderstaande selectie van bespreekpunten in de komende commissie- en raadsvergadering. Reactie is welkom via mail naar de fractievoorzitter: s.versluijs@beuningen.nl
Motto: Solidair, Betrokken en Vitaal.

In relatie tot eerdere vraagstelling aan het College:
Schuldhulpverlening.
De motie van de SP – die door de fractie wordt ondersteund – is aangehouden. Eerst wordt onderzocht hoeveel leningen en de grootte ervan, door de gemeente als schuldhulpverlening wordt aangeboden.

Thuisblijvers.
Aansluitend op de rapportage over Schoolverzuim en Leerplicht dit voorjaar, is door de fractie gevraagd naar het aantal Thuisblijvers in de gemeente. Dus kinderen tot 17 jaar die geen onderwijs (meer) volgen. De rapportage gaat daar nauwelijks op in. De vragen zijn (nog) niet beantwoord. Onderwijs aan kinderen in welke vorm dan ook wordt van groot belang geacht. Twee vragen opnieuw:
1. Welk zicht heeft het College op de groep Thuisblijvers, inclusief langdurige schoolverzuimers en welke begeleiding wordt of is aan deze kinderen en/of het gezin aangeboden;
2. Heeft – en zo ja, hoeveel maal – het college de laatste vijf jaren vrijstelling verleend op grond van artikel 5 van de Leerplichtwet?

Voorbereiding commissie samenleving dd 24 sept 2018
Agendapunt Rekenkamer Onderzoek Grip op Veilig Thuis.
Door de rekenkamers is onderzocht op welke wijze gemeenteraden hun kaderstellende en controlerende taak kunnen invullen bij bestuurlijke samenwerking tussen gemeenten. Het onderbrengen van Veilig Thuis binnen de gemeenschappelijke regeling voor de GGD heeft daarvoor als model van onderzoek gediend.
Toevoegen van een aantal procedures moet voorkomen dat fouten als bij Veilig Thuis zich herhalen. Met andere woorden, dat cruciale besluitvorming te laat of incompleet aan de gemeenteraden wordt aangeboden. Vele schijven in het intergemeentelijk raderwerk bleken bij het onderzochte proces niet of niet goed op elkaar te zijn afgesteld. De kracht van samenwerking werd daardoor een zwakte. Ten aanzien van de opstart van Veilig Thuis hebben we dat gemerkt.
Een groot aantal aanbevelingen tot verbetering wordt nu voorgesteld. Deze zijn vooral instrumenteel van aard. Met name het element ‘informatie voorziening’ is fijnmazig uitgewerkt. In het raadsvoorstel wordt niet ingegaan op een proces dat de kaderstellende rol van de gemeenteraad borgt. De fractie meent verder, dat een veelheid aan procedures niet altijd een verbetering van het proces betekent. Een proces dat ten dienste moet staan van de inwoners. Het zijn immers de inwoners die de impact van die (overheids)dienst ervaren en beleven.
Als het model van de intergemeenschappelijke regelingen toch aangepast wordt, dan is het een mooie gelegenheid om de tijdige inbreng van ‘gebruikerservaringen’ een positie te geven. Bijvoorbeeld door het formeren van een ‘sensorgroep’ nabij het Algemeen Bestuur (AB) van een Gemeenschappelijke Regeling. Een ‘sensorgroep’, bijvoorbeeld samengesteld met een lid vanuit iedere gemeentelijke cliëntenraad. In de ogen van de fractie volgt die ‘sensorgroep’ actief de voorgenomen besluitvorming van het AB van de betrokken regeling. Via de eigen cliëntenraden kan op voorspraak van haar ‘sensorlid’ vervolgens tijdig geanticipeerd worden, op aspecten die de inwoner (kunnen) raken. Een anticipatie die via het reguliere contact van de lokale cliëntenraad richting haar gemeenteraad vormgegeven wordt. Dit in het belang van het besluitvormingsproces binnen de gemeenschappelijke regeling.

Voorbereiding commissie Ruimte dd 25 september

Agpt. Gemeentelijke Monumenten.
Er is onduidelijkheid over de inbedding van de provinciale subsidie in de gemeentelijke subsidiepot. De provincie subsidieert 20% als de gemeente 25% van de aanvrage vergoedt. De gemeente kent een maximum voor haar deel van de subsidie. Bij burgers is onduidelijkheid ten aanzien van de voorwaarden. De fractie stelt zich op het standpunt, dat subsidie wordt toegekend volgens de gemeentelijke standaard en binnen de gemeentelijke budgetruimte. Aan de gebruiker kan dan een bedrag van 45% (= 20% provincie + 25% gemeente) van de subsidienorm worden toegekend.

Agpt Bestemmingsplan wijziging Van Heemstraweg 14a Weurt. Er lijkt zo geleidelijk een uitvoeringsbeleid te ontstaan in de sfeer ‘Alles Kan Tenzij’. Dit schrijnt ten opzichte van een eerder raadsbesluit, dat het gebied ten noorden van de Van Heemstraweg in beperkte mate bebouwd kan worden, om het landschappelijk karakter te behouden. Wat zijn nu de spelregels?

Voorbereiding commissie Financien en Algemene Zaken dd 26 sept

Agpt. Openbare Orde en Veiligheid (jaarplan 2018 politie team Tweestromenland).
De capaciteit van 26.5 formatieplaats voor studenten, telt deze volledig mee? Of wordt de studietijd aan de politie- academie gecompenseerd? De nieuwe methodiek van dienstverlening kent 4 kernbeloftes. De betrokkenheid van de inwoner bij een voorval wordt verhoogd. Een prima ontwikkeling. Hoe vertaalt zich dat in het klachtenpatroon ic hoe ziet de klachten analyse er overigens uit? Het plan zowel als het overzicht over het eerste half jaar 2018, duidt een actieve betrokkenheid van de politie bij Huiselijk Geweld. De vraag is: betreft die betrokkenheid enkel het aantal strafrecht onderzoeken (eerste half jaar Beuningen 7x) of draagt de politie overigens in het raam van haar hulpverlening ook bij aan vroegsignalering? De signalen die de politie als first responder opdoet zijn immers van betekenis om het wijkteam of in overleg met dit wijkteam de gespecialiseerde hulp bij een gezin te betrekken. Juist om escalatie te voorkomen of te beperken. In het belang van bijvoorbeeld kinderen en afhankelijke mede bewoners. De vraag is dan ook om die betekenisvolle inzet als zodanig in het beleidsplan op te nemen.