FRACTIE FLITS NR 05-2018 dd 22 aug

1 september 2018

De fractie nodigt leden van de afdeling uit voor aanvullende zienswijzen bij onderstaande selectie van bespreekpunten in de komende commissie- en raadsvergadering. Reactie is welkom via mail naar de fractievoorzitter: s.versluijs@beuningen.nl
Motto: Solidair, Betrokken en Vitaal.

Voorbereiding commissie samenleving dd 28 aug 2018.
Op 21 augustus is de agendacommissie bijeen geweest. De agenda’s voor de commissie Samenleving en Ruimtelijke Ordening alsook Financiën zijn pover.
Het ontbreken van een echt College Programma tekent zich af. Heel veel punten ‘zijn in onderzoek’.
Wat is de ontwikkellijn die de gemeente gaat volgen? Zo langzamerhand tekent zich een Hap-Snap benadering af. Deze tendens wordt als kwalijk beschouwd waar het imago van de gemeenschap in Beuningen niet mee wordt gediend.

Schuldhulpverlening.
In mei en juni is door de PvdA-fractie een aantal vragen gesteld over de renteberekening door de gemeente bij leningen aan mensen in een gemeentelijk schuldhulp-programma. Die lening en de daarbij opgelegde rente van 9.8% wordt gefinancierd uit de bijzondere bijstand. Wanneer de bijstand eindigt ‘loopt’ de lening onder deze rentedruk door en ontstaat wederom een schuldendruk.
De fractie van de PvdA vindt het antwoord van het College onbevredigend; niet in de laatste plaats vanwege het technocratisch karakter ervan. De beantwoording van die vragen vormt voor de fractie van de SP-Beuningen aanleiding tot een ontwerp motie. De kern daarvan is, dat Beuningen de lijn van de gemeente Nijmegen volgt. Die gemeente hanteert een percentage van 5.8%.
Vreemd is dat een gemeentelijke kredietbank – in casu de gemeente – verschillende tarieven hanteert. De tekst van de motie die de SP voorstelt zal iets aangepast moeten worden. De fractie ondersteunt de motie. Sijmen zoekt daartoe contact met Jos Swartjes van de SP.

Openbaar karakter van de gemeente.
Wat is nut en noodzaak van het voornemen dat een beslissing om een weg te onttrekken het openbaar verkeer, wordt gedelegeerd aan de burgemeester? De fractie ziet dat niet zo zitten.
Zo is er ook de verwondering dat de toegang tot woningen aan de Dijk te Beuningen – en daarmee de Waaloever cq het Struinpad langs de Waal – verboden is.
Toegankelijkheid en bereikbaarheid tekent het open karakter van de gemeente Beuningen. De ontwikkeling van het fenomeen ‘resort’ lijkt nu door de afsluiting van toepassing op de locatie Dijk 6- 18. Immers in en naast de voormalige steenfabriek ‘de Bunswaard’ is een reeks woningen gerealiseerd. De fractie is geen voorstander dat zich in de gemeente Beuningen een vorm van ‘resort gebied’ aftekent.

De fractie komt tot het volgende:
1. Voorgenomen besluiten tot onttrekking van wegen aan het openbaar verkeer voorleggen aan de gemeenteraad (dus niet delegeren);
2. Verheldering vragen aan BenW over de mate van open toegankelijkheid van de Dijk te Beuningen;
3. Verduidelijking vragen over de opvattingen in algemene zin van het College over ontwikkelingen die tot afzondering van woongemeenschappen leidt (resort-ontwikkeling)