4 juni 2014

De hele raad mag mee regeren

Wat de gemeente in een raadsperiode gaat uitvoeren, wordt na de collegevorming opgeschreven in het Collegeprogramma. In de raadsvergadering van april heeft de fractie van Beuningen Nu & Morgen alle fracties in de Gemeenteraad uitgenodigd hun prioriteiten in te brengen. Van die speerpunten krijgen er enkele een plek in het Collegeprogramma. De belangrijkste vraag …….gaat dit echt leiden tot meer inbreng van de oppositiepartijen. De bedoeling is ongetwijfeld goed. Maar worden wij echt gehoord; zodat wij over vier jaar kunnen zeggen dat er ook iets is gerealiseerd uit òns verkiezingsprogramma?

We hebben een nieuw College van Burgemeester en Wethouders in Beuningen. Het bestaat uit de partijen Beuningen Nu & Morgen en D66. Het nieuwe College schrijft een Collegeprogramma waarin ze de plannen voor de komende vier jaar beschrijft. En de andere fracties zijn uitgenodigd om een bijdrage te leveren.
De fractie van PvdA Beuningen heeft gevraagd om:
1. Een lange termijn visie op het accommodatiebeleid. Daarin zouden twee onderdelen aan de orde moeten komen:
a. Eenheid van beleid. Hoe gaat de gemeente met de accommodaties om? Waar kunnen gebruikers, besturen, beheerders op rekenen?
b. De huisvesting van alle voorzieningen voor sport, cultuur en welzijn.
2. Herontwikkeling van de kleine kernen. Daarbij gaat het om de kern van Ewijk, het gebied de Ruijterstraat in Weurt na sloop van de school, en de Kennedysingel in Winssen. Beleid om te komen tot vraaggericht bouwen. De notitie erfpacht daarin betrekken.
3. En als laatste punt: een herijking van de programmabegroting. De programmabegroting is een belangrijk kaderstellend instrument van de Raad. Er komen drie grote decentralisaties aan: WMO, Jeugdzorg en Werk & Inkomen. Vooral vanwege die drie decentralisaties zullen er drie nieuwe programma’s geformuleerd moeten worden. Het budget van de gemeente zal met ongeveer 50% stijgen. En de Raad moet het College kunnen controleren op de besteding van dit budget. Daarvoor is nodig dat er in de gemeentelijke begroting een goede beschrijving te vinden is van de resultaten die moeten worden gehaald.

En zo hebben alle fracties hun speerpunten ingeleverd. Het College heeft nu van een aantal van de onderwerpen opgeschreven hoe vooral de wethouders denken met deze onderwerpen om te gaan. Op dinsdag 10 juni gaan raads- en commissieleden van alle fracties met elkaar in gesprek om hieraan handen en voeten te geven. Dat wordt in twee sessies gedaan. We beginnen om half acht en de bijeenkomst is openbaar.