25 april 2013

Bouwen in Beuningen

Beuningen mag tot 2020 nog zo’n 700 woningen laten bouwen. Door het inzakken van de woningmarkt en de tegenvaller bij de zandwinning Beuningse Plas heeft de gemeente enorme financiële problemen. Dus is het van belang om de woningen die nog gebouwd mogen worden te realiseren op grond die de gemeente in eigen bezit heeft. Dat kan de financiële positie verbeteren en de lasten voor de inwoners omlaag brengen.

Het Beuningse College heeft 19 mogelijke plekken aangewezen waar aantrekkelijke bouwkavels gelegen zijn. In het buitengebied (o.a. Koningstraat en Reekstraat) en in de kernen (bijvoorbeeld plekken in het centrum van Winssen en Beuningen). Ook heeft de gemeente een plan gemaakt om toekomstige kopers en bouwers te verleiden. Door minder regels te stellen en het belangstellenden makkelijker te maken. Dat heet “Uitnodigingsplanologie”.
In de raadsvergadering van 23 april is er gediscussieerd over deze problematiek.  Hoewel de diverse fracties het op onderdelen niet helemaal eens waren, was er overeenstemming over het principe
De fractie van de PvdA heeft twee belangrijke kanttekeningen gemaakt. We hebben ervoor gepleit dat de spelregels van de Uitnodigingswerkwijze kort en krachtig gaan zijn; dat ze in Jip en Janneke taal zijn en dat ze op twee A-viertjes passen. Dan weten belangstellenden meteen waar ze aan toe zijn. Dan is er zo min mogelijk overleg met ambtenaren nodig en dat spaart veel kosten op arbeidsuren.
Daarnaast hebben we nogmaals een lans gebroken voor het uitgeven van grond  “in erfpacht”.  Dat maakt de bouwkosten voor een geïnteresseerde veel lager. En onderzoek heeft uitgewezen dat het – op termijn – ook voor de gemeente financieel gunstig uitpakt.

Hutgraaf

De discussie ging ook nog even over de locaties. De voormalige sportvelden van Beuningse Boys, De Hutgraaf, zijn in beeld om bebouwd te worden. De PvdA (en inmiddels de meeste fracties in de raad) zijn ervan overtuigd dat daar appartementen voor starters gebouwd moeten worden en grondgebonden woningen voor senioren.
Het College heeft nu plannen om de wijk Waterdorp (de open plek in de wijk Beuningse Plas, naast de Slottuin) te gaan ontwikkelen. Daar komen zo’n 60 woningen, wat veel is, als we er in de hele gemeente maar zo’n 80 per jaar mogen bouwen.
De PvdA-fractie heeft ervoor gepleit om de voorkeur te geven aan de ontwikkeling van de Hutgraaf. Omdat daar minder kosten gemaakt hoeven worden en er dus meer winst over zal blijven. En vooral omdat dat de beste keuze is voor de woonwensen van de mensen in onze gemeente.
In de raad van juli wordt deze discussie verder gevoerd.